FallacyMan.com

Something.

Когнитивни предразположения към грешки

Когнитивно предразположение (английски: cognitive bias, от bias - предразположение, склонност, пристрастие, предубеждение) е тенденция у личността да прави грешки в съжденията основани на когнитивни фактори и e феномен изучаван от когнитивната наука. Формите на когнитивна склонност включват грешки в статистическото съждение, социалното стереотипизиране и паметта, които са общи за всички човешки същества. Такива отклонения драстично намаляват надеждността на доказателства в законови условия и/или приемат вид на анекдотични доказателства. Това са мисли основани на евристика - наивни схеми на съждение, които са прости за изчисляване от мозъка, но представляват систематични грешки.

Потвърждение – тенденцията да се търси информация или да се интерпретира информацията по начин, който потвърждава собствените ни предубеждения.

Защита на избора – тенденцията да се приемат собствените или приятелски избори за по-добри, отколкото те в действителност са.

Конгруентен байъс – тенденцията да се тества само желаната от нас хипотеза, като алтернативните такива се дисквалифицират.

Професионално изкривяване – тенденцията да се гледа на света и хората през конвенциите на собствената професия.

Фокусиращ ефект – отклонение в предвижданията за даден обект или събитие поради едностранчивото фокусиране в отделен негов аспект.

Преувеличено намаление – тенденцията да бъде предпочетена незабавната изгода пред по-късната.

Илюзия за контрол – убеждението, че резултатът от случващото се може да бъде контролиран или поне да му бъде повлияно, когато такава реална възможност липсва. Присъства при оптимизъм, но и в магическото мислене.

Ирационална ескалация – тенденцията да се вземат ирационални решения или извършват ирационални действия на базата на предходни рационални решения или действия.

Ефект на експонацията – тенденцията към привързване и предпочитане на някого или нещо просто поради това, че го познаваме.

Заблуда във времето за изпълнение на планираното – тенденцията да се подценява срокът за изпълнение на задачите, което води до пресрочване на планувания срок за извършване на задачата.

Реактивно съпротивление – тенденцията да действаме противоположно на това, което се очаква от нас.

Status quo – тенденцията на хората да желаят нещата да си останат същите

Хазартна грешка – допускането, че индивидуалните действия могат да повлияят случайните събития.

„Аз си знаех, че ще стане така” или задно виждане – склонността да се разглеждат миналите събития като предсказуеми.

Ефект на очакванията на експериментатора – когато експериментаторът желае определен резултат и несъзнавано манипулира експеримента или интерпретациите, за да получи този резултат.

Първо впечатление – тенденцията да се разчита в преценката повече на първоначалните впечатления и наблюдения, отколкото на последващите.

Стереотипизиране – очакването, че конкретен член на дадена група ще притежава характерните за тази група черти, без да имаме реална информация за индивида.Някои полезни ресурси